Skip to main content

Table 3 Spatial Effects Model 2

From: A model for spatial variations in life expectancy; mortality in Chinese regions in 2000

  Female Male
  Mean 2.5% 97.5% Mean 2.5% 97.5%
Beijing -5.6 -7.0 -5.8 -4.4 -5.6 -2.4
Tianjin -5.8 -6.8 -6.0 -4.6 -5.5 -3.5
Hebei -2.7 -3.3 -2.7 -1.9 -2.6 -1.1
Shanxi -2.1 -2.9 -2.2 -1.3 -2.2 -0.8
Inner Mongolia -0.2 -0.9 -0.2 0.1 -0.6 0.7
Liaoning -2.3 -3.3 -2.3 -1.7 -2.3 -1.1
Jilin -0.7 -1.5 -0.8 -0.5 -1.3 0.8
Heilongjiang -2.8 -3.5 -2.8 -1.9 -2.5 -0.6
Shanghai -6.6 -8.1 -7.3 -5.4 -6.7 -2.9
Jiangsu -3.4 -4.4 -3.5 -2.9 -3.5 -2.0
Zhejiang -2.3 -2.9 -2.2 -1.7 -2.2 -0.8
Anhui -0.4 -1.8 -0.3 -0.5 -1.5 0.3
Fujian -0.9 -1.8 -0.9 -0.5 -1.3 0.4
Jiangxi 1.7 -0.1 2.1 1.2 -0.5 2.3
Shandong -1.8 -2.6 -1.8 -1.4 -2.2 -0.7
Henan -1.1 -2.2 -1.1 -0.9 -1.6 -0.2
Hubei 0.3 -0.4 0.3 0.1 -0.5 0.9
Hunan 1.1 0.3 1.0 0.8 0.1 1.4
Guangdong -1.4 -2.3 -1.4 -1.0 -1.8 0.0
Guangxi 0.5 -1.3 0.6 0.6 -0.6 1.3
Hainan -1.0 -3.1 -0.9 -1.0 -2.2 -0.2
Chongqing 2.1 0.8 2.2 1.6 -0.1 2.4
Sichuan 2.2 1.5 2.1 1.6 1.0 2.3
Guizhou 6.7 5.9 6.6 5.1 3.4 6.2
Yunnan 6.8 5.9 6.8 5.3 4.5 6.0
Tibet 9.2 8.3 9.2 6.8 5.3 7.6
Shaanxi 1.0 -0.7 1.1 0.8 -0.2 1.6
Gansu 1.8 0.8 1.8 1.3 0.6 1.9
Qinghai 4.7 4.1 4.6 3.5 2.6 4.1
Ningxia 1.0 -0.9 1.1 1.1 0.2 1.8
Xinjiang 2.1 1.2 2.1 1.6 0.9 2.5