Skip to main content

Table 5 Life Expectancies at Birth, by Administrative Division & Urban-Rural Populations within Divisions Model 3 Smoothed Expectancies (Urban, Rural, All Populations) vs Official Life Tables (All Populations)

From: A model for spatial variations in life expectancy; mortality in Chinese regions in 2000

  FEMALES MALES
  MODEL OFFICIAL MODEL OFFICIAL
Admin Division Urban Rural All All Urban Rural All All
Beijing 79.6 74.6 78.3 78.0 75.4 71.2 74.3 74.3
Tianjin 79.7 74.6 77.9 76.6 75.6 71.3 74.0 73.3
Hebei 78.2 72.5 74.0 74.6 74.2 69.7 70.8 70.7
Shanxi 78.1 72.4 74.2 73.6 74.1 69.4 70.9 70.0
Inner Mongolia 76.9 70.8 73.4 71.8 73.2 68.1 70.3 68.3
Liaoning 78.3 72.8 75.5 75.4 74.2 69.6 71.8 71.5
Jilin 77.9 72.0 74.8 75.0 73.9 69.1 71.4 71.4
Heilongjiang 78.8 73.3 76.0 74.7 74.7 70.0 72.3 70.4
Shanghai 80.1 75.2 79.5 80.0 76.2 72.1 75.7 76.2
Jiangsu 78.7 73.2 75.6 76.2 74.8 70.2 72.1 71.7
Zhejiang 78.4 72.9 75.4 77.2 74.3 69.8 71.8 72.5
Anhui 77.2 71.0 72.6 73.6 73.6 68.7 69.9 70.2
Fujian 77.6 71.7 74.0 75.1 73.8 69.1 70.9 70.3
Jiangxi 75.4 68.5 70.3 69.3 72.3 67.2 68.4 68.4
Shandong 77.8 72.1 74.3 76.3 73.9 69.2 71.0 71.7
Henan 77.6 71.5 72.9 73.4 73.8 69.0 70.0 69.7
Hubei 77.7 71.7 74.2 73.0 73.7 68.9 70.8 69.3
Hunan 77.0 70.8 72.5 72.5 73.1 68.0 69.3 69.1
Guangdong 77.9 72.2 74.8 75.9 74.0 69.4 71.6 70.8
Guangxi 76.9 70.4 71.9 73.8 73.3 68.3 69.5 69.1
Hainan 77.8 71.7 73.9 75.3 74.3 69.5 71.4 70.7
Chongqing 76.8 70.6 72.3 73.9 72.7 67.5 68.8 69.8
Sichuan 76.9 70.6 72.1 73.4 72.6 67.5 68.6 69.3
Guizhou 72.9 65.1 66.6 67.6 69.2 63.2 64.4 64.5
Yunnan 72.4 64.5 66.1 66.9 69.2 63.3 64.4 64.2
Tibet 73.0 65.3 66.3 66.2 68.9 62.8 63.6 62.5
Shaanxi 76.3 69.8 71.8 71.3 73.3 68.3 69.7 68.9
Gansu 75.9 69.1 70.5 68.3 72.7 67.2 68.3 66.8
Qinghai 74.9 68.0 69.7 67.7 71.1 65.4 66.9 64.6
Ningxia 77.4 71.3 72.8 71.8 72.9 67.8 69.1 68.7
Xinjiang 76.6 69.8 71.7 69.1 72.2 66.8 68.4 66.0
China 77.1 71.0 72.7 73.3 73.3 68.3 69.7 69.6